معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟


تبلیغات همسان شکلی از تبلیغات پولی است که اهداف بازاریابی برند و واکنش سریع را برآورده می‌کند؛ به صورتی که محتوای تبلیغاتی با فرم، احساس، عملکرد و کیفیت محتوایی که تبلیغ در آن ظاهر می‌‌شود، همسان می‌‌شود.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

تحولات سریع در صنایع تولید جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی ،نوآوری تکنولوژی و پیشرفت سیستم های کامپیوتری بوده است.این تحولات موجب شده است که شرکت هایی که توانایی هماهنگ کردن عملیات خود را معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ با شرایط جدید داشته اند ،به صورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که چنین شرایطی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند.تغییرات فناوری ورقابت و خلق ثروت از طریق خلق ارزش از مشخصه های محیط اقتصادی پویا و کسب و کار امروز است،تداوم فعالیت و بقا در این محیط پارادایمی است که مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی بالاخص صاحبان صنایع بر آن اتفاق نظر و تمرکز دارند. حضور اقتصادی در این عرصه به در اختیار داشتن اطلاعات دقیق ،مربوط و قابل اعتماد بستگی مستقیم دارد. اطلاعات بهای تمام شده به عنوان اقلام مهم نقش با اهمیت در تصمیم گیری مدیران در این حوزه دارد،که انتظار می رود ویژگی های کیفی با اهمیتی نظیر دقیق بودن ، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن را داشته باشد.

تهیه و تدارک اطلاعات بهای تمام شده با ویژگی مذکور ، به روش های نوین نیاز دارد تا ضمن فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیریت ، عوامل تغییر بهای تمام شده را نیز گزارش کند. به عبارتی دو منظر دقت در محاسبات بهای تمام شده (گذشته نگر) و مدیریت بهای تمـــام شده(آینده نگر) را تــواما مورد توجه قرار دهد.
توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد که ارزش و ارزش آفرینـی امری تصادفی نبوده و نخواهد بود. بلکه امری منطقی ،قانون مند و منظم، بر پایه اتخاذ تصمیمات کارآمد واثر بخش با صرفه ی اقتصــادی از طریـق اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری منابع و برنامه ریزی اسـت کــه از جمله ی آنها ، اعمال مدیریت بر هزینه با بهره گیری از روش های نوین می بـاشد، که در این فرآیند شناخت هزینه (معلول) در فرآیند علت وقوع هزینه تواما ضروری است.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

تعریف هزینه یابی

فرآیند تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات را هزینه یابی می گویند.

انواع هزینه یابی:

 1. هزینه یابی سنتی
 2. هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
 3. هزینه یابی بر مبنای هدف
 4. هزینه یابی بر مبنای حجم تولید
 5. هزینه یابی چرخه زندگی محصول
 6. سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسایی آنها

در اواخر دهه ۸۰ تعدادی از صاحب نظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمان ها به خاطر استفاده و به کارگیری از سیستم های حسابداری سنتی ایرادات زیادی گرفتند ، مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که هزینه ها یی که توسط سیستم هزینه یابی سنتی ارائه می شود، اطلاعت دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه ی اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد.از دیدگاه کلی مهم ترین نارسایی ، معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ سیستم های سنتی به شرح زیر است:

مهم ترین نارسایی های سیستم های هزینه یابی سنتی

۱- عدم توانایی در ارائه ی اطلاعات بهای تمام شده، خصوصا در سازمان هایی که خدمات متنوع و گوناگونی

را به مشتریان ارائه می کنند.

۲- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه

۳-استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها

۴- عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری

۵- سیستم سنتی مزایای به دست آمده از دگرگونی فرآیندها و بهبود در روش ها را به عنوان صرفه جویی در

نیروی کار به حساب می آورد، بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیند های عملیاتی را نشان نمی دهند.

۶-سیستم های هزینه یابی سنتی ، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند.

علاوه بر نارسایی سیستم های سنتی ، رشد رقابت و پیچیده شدن تکنولوژی نیاز به کارگیری و استفاده از روش های جدید هزینه یابی را تشدید نموده است، چون سازمان ها برای قیمت گذاری محصولات و خدمات ، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و … نیاز به دسترسی به اطلاعات صحیح در مورد هزینه ها دارند. بدیهی است که سیستم های سنتی به دلیل ماهیت خود در این زمینه کارا نمی باشند.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، با تمرکز بر فعالیت به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد بلند مدت از طریق محاسبه و گزارش بهای تمام شده دقیق و مربوط به طور مستمر، در خط مقدم رقابت در برآورده نمودن بهتر و سریع تر خواسته های مشتریان نسبت به سایر رقبا به کار می رود. این روش ، از جمله روش های نوین هزینه یابی است که با ارائه اطلاعات بهای تمام شده دقیق از یک طرف و شناسایی فعالیت دارای ارزش از فعالیت فاقد ارزش از طرف دیگر در فرآیند مدیریت هزینه کارآمدی دارد.

روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، در محیط تجاری در حال تغییر و پویا که مشخصه هایی نظیر رقابت ،تغییر ات فناوری و نیازهای مشتریان و ذینفعان از ویژگی های آن است، به عنوان یک ضرورت معرفی و توسعه یافته است،به طوری که روش های سنتی هزینه یابی از توانایی کارآمد و اثربخش و انتظارات پویای مدیران برخوردار نبوده و دارای نارسایی های قابل توجه است. این امر بر اهمیت توجه به هزینه یابی بر مبنای فعالیت افزوده است.

تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

با توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه تکنولوژی و ارائه روش ها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه ی هشتاد ایجاد گردید، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات خویش معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ و ارائه خدمات برتر به مشتریان باید شیوه ها و فرآیندهای خود را بهبود بخشند و برای بقاء در بازار ضمن افزایش مستمر کیفیت هزینه ها را به نحو قابل قبولی پایین آورند، البته رشد سریع تکنولوژی در ابعاد مختلف این امکان را تا حدی برای آن ها فراهم می آورد ، اما علاوه بر این ، این سازمان ها می بایست در روش های حسابداری و مدیریتی خویش تجدید نظر کنند، چوان اتکا به روش و تکنیک های سنتی دیگر نمی توانست نیازهای امروزی آنان را برآورده کند.

این نیاز مبرم از یک طرف و رشد و دیدگاه های جدید در زمینه ی حسابداری مدیریت از طرف دیگر ،باعث ایجاد تحول در ارائه روش های نوین محاسبه بهای تمام شده گردید.تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و آوریل ۱۹۷۰ ایجاد گردید.در این میان کوپر و کاپلان نسبت به دیگران تاثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت داشتند.

.این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستم های سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست، بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح می شود.این نارسایی ها و افزایش رقابت جهانی ، که به امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ، منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی موسوم به ((هزینه یابی بر مبنای فعالیت )) گردید.واژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت که بعد ها به سیستم ABC تکامل یافت اولین بار توسط کوپر وکاپلن برای تخصیص هزینه فعالیت های محصولات به کار گرفته شد آثار برخی نویسندگان از جمله سالو منز و استاباس ارائه شده است.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند به طور مجزا و یا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیری ها استفاده شود. یکی از ویژگی های مهم ABC که آن را از سیستم سنتی متمایز می سازد،توجه به پدیده های نوین عملیاتی اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن به کارگیری روش های مناسب ، این اثرات را بطور کمی جذب خدمات ارائه شده می کند.

سیستم ABC در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبنای متفاوت ، به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد.علاوه بر این سیستم ABC ، فلسفه ی نوین مدیران را بطور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند.فلسفه ی نوین مدیران ، جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و رقابت با سایر سازمان ها در سطح بین المللی است.
برخلاف روش های هزینه یابی ،در سیستم های خدماتی پیچیده معمول نیز کاربرد دارد.

تبلیغات همسان چیست؟ آشنایی با Native Ad

مفهوم تبلیغات همسان 10 سال پیش برای اولین‌بار در جهان توسعه داده شده است و چند سالی است که در ایران نیز میان بازاریاب‌های دیجیتال و صاحبان کسب‌وکارها بر سر زبان افتاده است. از آن زمان تاکنون تبلیغات همسان، Native Ads یا نیتیو ادز به عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های تبلیغات تصویری، جای خود را باز کرده است. این نوع تبلیغات یک کانال ارزشمند و مورد اعتماد را در مقایسه با تبلیغات بنری و تبلیغات تصویری سنتی ایجاد کرده است.

در ادامه با وب 24 همراه شوید تا بیشتر با تبلیغات همسان آشنا شویم.

تبلیغات همسان به صورت کلیکی

تبلیغات همسان چیست؟

هر چقدر تبلیغات دیجیتال به پیش می‌رود، استفاده از تبلیغات برای جلب توجه و ایجاد اعتماد در مخاطبان هدف، سخت و سخت‌تر می‌‌شود. بسیاری از افراد به‌خصوص افراد جوان، به شدت نسبت به تبلیغات حساس هستند و سعی می‌‌کنند به آن توجهی نشان ندهند یا حتی از آن فرار کنند. تبلیغات همسان راهی جایگزین است که محتوا و تبلیغات را با هم ترکیب می‌کند تا تبلیغات طبیعی‌تر به نظر برسند و مخاطب را به سمت خود بکشاند.

شاید بهتر باشد که برای تعریف هر چیزی ابتدا به سراغ متخصصانی برویم که بیشترین شناخت را از آن دارند. به همین دلیل ما ابتدا تعریف تبلیغات همسان را از نگاه دو غول حوزه بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محتوا یعنی هاب اسپات و CMI (مؤسسه بازاریابی محتوا) بررسی می‌کنیم.

هاب‌اسپات از معتبرترین و پیشگام‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه بازاریابی، تعریف تبلیغات همسان را به صورت زیر بیان کرده است:

تبلیغات همسان استفاده از تبلیغات پولی است که به صورتی یکپارچه، در درون محتوای رسانه‌ای ظاهر می‌‌شود. این تبلیغات با محتوا ادغام می‌‌شوند تا تجربه کاربری را مخدوش نکنند. با این روش، تبلیغ‌کننده می‌تواند محتوایی را منتشر کند که توجه مخاطب را بدون اینکه تبلیغی آشکار به نظر برسد، جلب می‌کند.

همچنین وب‌سایت CMI به عنوان پایه‌گذار مفهوم بازاریابی محتوایی، تبلیغات همسان را به صورت زیر تعریف می‌کند (این وب‌سایت را جو پولیتزی، مشهورترین نام در حوزه بازاریابی محتوا راه‌اندازی کرده است):

تبلیغات همسان شکلی از تبلیغات پولی است که اهداف بازاریابی برند و واکنش سریع را برآورده می‌کند؛ به صورتی که محتوای تبلیغاتی با فرم، احساس، عملکرد و کیفیت محتوایی که تبلیغ در آن ظاهر می‌‌شود، همسان می‌‌شود.

این تعریف‌ها شاید کمی نامفهوم به نظر برسند اما در واقع یک چیز ساده را معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ بیان می‌‌کنند؛ یعنی تبلیغات همسان نوعی تبلیغ است که در درون یک محتوا قرار می‌گیرد ولی تبلیغاتی بودن آن مشخص نیست، بنابراین احتمال بیشتری دارد که بر روی آن کلیک کنیم. در این صورت شاید مخاطب روی آن کلیک نکند، اما چون شکل محتوا تبلیغاتی نیست، از دیدن آن حس بدی هم پیدا نمی‌کند.

به طور مثال یک ویدیوی تبلیغاتی را در نظر بگیرید که همراه با چند ویدیوی دیگر در یک صفحه یوتیوب قرار گرفته است، اما شکل آن با سایر ویدیوها مشابه است و کاربر نمی‌تواند تشخیص دهد که این ویدیو چه تفاوتی با بقیه دارد. تبلیغات گوگل ادوردز نیز گونه‌ای از تبلیغات همسان است، شما به گوگل پول پرداخت می‌کنید تا شما را در نتایج گوگل نشان دهد. تبلیغات گوگل به گونه‌ای در صفحه جستجو قرار می‌گیرند که تفاوت زیادی با سایر نتایج گوگل ندارند.

در بسیاری از سایت‌های ایرانی نیز تبلیغات همسان به چشم می‌خورند. احتمالاً وقتی یک مقاله را مطالعه می‌کنید، در صفحه مقاله چشمتان به قسمت "مطالب پیشنهادی" یا "از سراسر وب" خورده است که تعدادی لینک را به شما نشان می‌دهد. این گونه به نظر می‌رسد که آن وب‌سایت مقاله‌های دیگر خودش را به شما پیشنهاد می‌دهد، اما در واقع این‌ها لینک تبلیغاتی هستند.

بازدهی مناسب با تبلیغات همسان و نیتیو

کاربر از کجا می‌تواند بفهمد که یک محتوا در واقع تبلیغات همسان است؟

شاید عده‌ای فکر کنند تبلیغات همسان به نوعی فریب دادن مخاطب است. این تفکر را کسانی به‌وجود آورده‌اند که تبلیغات نیتیو را به شکلی ضعیف و زننده اجرا می‌‌کنند.

قوانینی تعیین شده است که تبلیغات همسان افراد را گمراه نکند و آن‌ها بتوانند تبلیغاتی بودن آن را تشخیص دهند. به همین خاطر است که کلماتی مثل "تبلیغ"، "تبلیغاتی"، "Sponsored"، “Promoted By” و . در کنار تبلیغات همسان قرار می‌گیرند. به طور مثال در تبلیغات گوگل کلمه "ad" در کنار لینک‌های گوگل ادوردز قرار می‌گیرد.

مزایای تبلیغات همسان

با اینکه نیتیو ادز چالش‌هایی را به همراه دارد، اما مزایای آن بیشتر از معایب آن است. در این قسمت به مزایای تبلیغات همسان برای برندها و دیجیتال مارکترها می‌پردازیم:

 • تبلیغات همسان تجربه کاربری را کمتر مختل می‌کنند

به دلیل قرار گرفتن تبلیغات همسان در درون محتوا و شبیه بودن به آن، توجه کمتری را به خود جلب می‌کند و مانند تبلیغات دیگر مثل تبلیغ بنری تجربه کاربر را مختل نمی‌کنند.

 • Native Ad به نفع بیننده، تبلیغ‌دهنده و منتشرکننده است

تبلیغات نیتیو به نفع کاربر است، زیرا مانند سایر تبلیغات آزاردهنده نیست و ممکن است نیاز کاربر را برآورده کند؛ به نفع تبلیغ‌دهنده است، زیرا نرخ تبدیل بیشتری دارد و به نفع منتشرکننده است زیرا با آن درآمدزایی می‌کند.

 • در همه پلتفرم ها قابل اجراست

تفاوتی ندارد در شبکه‌های اجتماعی، گوگل یا . تبلیغ می‌کنید، در موبایل تبلیغ می‌کنید یا دسکتاپ، برای وب‌سایت تبلیغ می‌کنید یا اپلیکیشن یا . تبلیغات همسان در همه آن‌ها قابل استفاده است.

 • CTR بالاتری دارد

بر اساس گزارش وبسایت AppNexus نرخ تبدیل در تبلیغات نیتیو، 8.8 برابر بیشتر است؛ به‌خصوص در حوزه خوراکی و نوشیدنی، خدمات مربوط به خانواده و .

 • جوانان را ترغیب به خرید می‌کند

بر اساس تحقیقات سایت businessinsider حدود یک‌سوم جوانانی که بعد از سال 2000 متولد شده‌اند، در اثر مشاهده تبلیغات نیتیو اقدام به خرید کرده‌اند.

 • آگاهی از برند را افزایش می‌دهد

تبلیغات همسان برای افزایش آگاهی از برند در تمام کانال‌ها به شما کمک می‌کند و احتمال دیده شدن شما را بالاتر می‌برد.

معایب تبلیغات همسان

از معایب تبلیغات همسان می‌توان موارد زیر را برشمرد:

سنجش عملکرد و نتایج کمپین‌های همسان یکی از سخت‌ترین چالش‌های دیجیتال مارکترها محسوب می‌‌شود. بدون وجود استانداردهایی در این حوزه، تعیین معیارهایی مثل نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، تأثیر و کارایی تبلیغات نیتیو دشوار است.

نیتیو ادز

 • زمان و نیروی انسانی

اجرا و بهینه‌سازی یک کمپین نیتیو با طراحی مناسب نیازمند نیرو و زمان زیادی است. شما برای دستیابی به نتایج بهتر باید به طور مستمر خروجی کار را بسنجد و آن را بهبود دهید.

 • امکان وقوع فریبکاری

مخاطبان دوست ندارند که تجربه کاربری آن‌ها به وسیله تبلیغات مختل شود و تمایل ندارند که تبلیغات را با چیز دیگری اشتباه بگیرند، مثلاً فکر کنند که روی یک مقاله کلیک کنند اما به ورود به صفحه با تبلیغات روبرو شوند. کاربر باید تبلیغات را تشخیص دهد و در صورت تمایل روی آن کلیک کند. تبلیغات همسان به خاطر ماهیت خود ممکن است گمرا‌ه‌کننده باشند، به همین دلیل تبلیغ‌کنندگان موظف هستند که تبلیغ بودن آن را به کاربر نشان دهند.

اهمیت و کاربرد تبلیغات همسان

تبلیغات همسان به شما این امکان را می‌دهد که با کاربر به شکلی که کاربر انتخاب کرده است ارتباط برقرار کنید. در واقع، مانند سایر انواع تبلیغات کاربر از آن فرار نمی‌کند. این نوع تبلیغات آزاردهنده نیست و تجربه کاربری را کمتر مخدوش می‌کند. به‌علاوه ارتباط محتوایی تبلیغات نیتیو به این معنی است که نرخ تبدیل بیشتری دارد و احتمال تبدیل کاربر به مشتری بیشتر است. طبق تحقیقات انجام شده استفاده از تبلیغات همسان در بسیاری از حوزه‌ها نرخ تبدیل را 1 درصد افزایش می‌دهد، عددی که در دنیای دیجیتال مارکتینگ بسیار قابل‌توجه است.

Native Ads به این دلیل اهمیت دارد که به بازاریاب اجازه می‌دهد یک تجربه لذت‌بخش و ارزشمند را برای کاربران ایجاد کند، و در کنار آن خدمات خود را به آن‌ها معرفی کند.

برای اینکه بیشتر به اهمیت تبلیغات همسان پی ببریم، آمار زیر را با هم مرور می‌کنیم:

 • تبلیغات همسان، نرخ تبدیل (CTR) را نسبت به تبلیغات تصویری دیگر 40 برابر می‌کند.
 • 53 درصد از مخاطبان تبلیغات همسان را بیشتر از تبلیغات تصویری سنتی نگاه می‌‌کنند.
 • در آمریکا حدود 44 میلیارد دلار برای تبلیغات نیتیو در سال 2019 هزینه شده است.
 • 70 درصد از مخاطبان ترجیح می‌دهند از طریق تبلیغات همسان محصول درباره محصولات اطلاعات کسب کنند تا اینکه از تبلیغات سنتی استفاده کنند.
 • حدود 77 درصد از مخاطبان تبلیغات همسان، این حس را ندارند که یک تبلیغ را می‌خوانند.
 • تا 5 سال آینده 25 درصد از بازار تبلیغات دیجیتال متعلق به این نوع بازاریابی خواهد بود.

انواع تبلیغات همسان (Native Ad)

انواع تبلیغات همسان یا Native Ads را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

در انتها یا اواسط یک مقاله، خوانندگان با قسمت "مطالب پیشنهادی"، "از سراسر وب"، "شاید دوست داشته باشید" و . مواجه می‌‌شوند. در این قسمت‌ها لینک‌هایی قرار دارند که شما را به سایت تبلیغ‌کننده راهنمایی می‌‌کنند. این تبلیغات در سایت‌های پربازدید قرار می‌گیرند تا بتوانند افراد بیشتری را جذب کنند. محتوای پیشنهادی برای تبلیغ‌دهندگانی مناسب است که می‌خواهند مخاطبان خود را افزایش دهند یا لیدهای بیشتری ایجاد کنند.

در این نوع محتوا محصولات و خدماتی معرفی می‌‌شوند که تبلیغ‌دهنده قصد معرفی آن‌ها را دارد. ممکن است، در لیستی از محصولات توصیه‌شده، محصولات یک شرکت تبلیغ‌دهنده را در ابتدای فهرست معرفی کنند. همچنین ممکن است معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ در صفحات دسته‌بندی سایت‌های فروشگاهی محصولات تبلیغ‌دهنده در ابتدای صفحه قرار گیرند تا بیشتر دیده شوند و روی آن‌ها کلیک شود.

تبلیغات پولی در موتورهای جستجو

موتورهای جستجو مثل گوگل و بینگ با دریافت مبالغی، لینک صفحه شما را در ابتدای صفحه جستجو قرار می‌دهند. به این کار، بازاریابی موتورهای جستجو یا SEM نیز گفته می‌‌شود.

نمونه تبلیغات همسان

تبلیغات درون محتوایی

تبلیغات درون محتوایی یا In-Feed یکی دیگر از انواع تبلیغات همسان است که محتوای تبلیغاتی شما را در فهرست مقالات طبیعی خود قرار می‌دهد. علاوه بر دیدن عنوان مقالات اصلی یک سایت، ممکن است محتوای تبلیغاتی تبلیغ دهندگان را هم مشاهده کنیم. این نوع محتوا با برچسب Sponsored یا Ads مشخص می‌‌شوند اما به تجربه کاربری لطمه نمی‌زنند.

تبلیغات همسان انتخابی

تبلیغات نیتیو یا Native Ad فقط در انواع فوق ظاهر نمی‌شود و ممکن است در هر شکلی باشد. مثلاً ممکن است در یک اپلیکیشن موسیقی یک آهنگ خاص در بالای لیست قرار گیرد یا یک اپلیکیشن در پلی‌استور به پرداخت پول بیشتر نمایش داده شود. به همین دلیل است که می‌گوییم تبلیغات نیتیو در هر پلتفرمی قابل اجراست.

نکات و نحوه اجرای صحیح تبلیغات همسان

تبلیغات همسان در صورت اجرای درست می‌توانند کمک زیادی به کسب و کار شما کنند و باعث بیشتر دیده شدن و فروش بیشتر محصولات و خدمات شما شوند. اما در صورتی که به صورت اصولی انجام نشود، نه‌تنها باعث می‌شود هزینه‌های خود را بیهوده مصرف کنید بلکه ممکن است باعث تضعیف برند و وجهه شما شود. در ادامه شیوه صحیح اجرای تبلیغات همسان را بررسی می‌کنیم:

استراتژی خود را تعیین کنید

در ابتدا اهداف خود را مشخص کنید؛ آیا با هدف برندینگ تبلیغ می‌کنید یا افزایش فروش یا جذب ترافیک؟ اهداف برندینگ مربوط به افزایش توجه به برند شما است که به وسیله تعداد بازدید از سایت، زمان گذرانده‌شده در سایت، بازدید ویدیو و . سنجیده می‌شود. همچنین هدف شما ممکن است به بهبود عملکرد سایت مربوط باشد، یعنی هدف شما افزایش فروش، افزایش ایجاد لید، افزایش عضویت و . است.

مخاطبان هدف خود را شناسایی کنید

همه چیز را در مورد مخاطبان هدف مشخص کنید، مواردی مانند سن، موقعیت جغرافیایی، علایق احتمالی، جنس، تحصیلات و . این مشخصات ممکن است بسته به این که در چه کانالی قصد تبلیغ دارید، تغییر کند.

شرکت خدمات تبلیغات همسان را مشخص کنید

در ایران شرکت‌هایی مانند یکتانت و مدیا اد در حال حاضر این نوع تبلیغات را ارئه می‌دهند. همچنین شما می‌توانید از تبلیغات گوگل ادوردز استفاده کنید که هزینه بیشتری دارند اما هدفمندتر و دقیق‌تر است.

محتوایی که می‌خواهید ارائه دهید را مشخص کنید

تأثیر اولیه‌ای که بر مخاطبان می‌گذارید بسیار مهم است، بنابراین انتخاب نوع محتوا بسیار مهم است. مشخص کنید که برای چه صفحاتی می‌خواهید تبلیغ کنید. عناوین و عکس‌های تبلیغات را با دقت و وسواس انتخاب کنید. عکس و عنوان تبلیغ برای مخاطب بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین استفاده از کپی رایتینگ خلاقانه و عکس‌های تأثیر گذار که بتوانند توجه را جلب کنند حیاتی است.

انجام دقیق تنظیمات تبلیغات نیتیو

وقتی موارد مهم بالا را مشخص کردید نوبت به انجام تنظیمات Native ad می‌رسد که هر کدام از آن‌ها می‌توانند موفقیت یا عدم موفقیت شما را سبب شوند. تنظیماتی مانند هزینه هر کلیک، ساعات نمایش تبلیغ، سایت‌های منتشرکننده و . را با دقت انتخاب کنید.

بهینه‌سازی، بهینه‌سازی و باز هم بهینه‌سازی

پس از شروع نمایش تبلیغات، نتایج را با دقت هرچه‌تمام‌تر بررسی کنید. شاید نتوانید بهترین تنظیمات را در مرحله قبل مشخص کنید اما در این مرحله می‌توانید با توجه به نتایج آن‌ها را تغییر دهید. استفاده از A/B تست در این مرحله بسیار مهم است و یادگیری آن را به شدت توصیه می‌کنیم. می‌توانید عنوان تبلیغ، تصویر، هزینه هر کلیک و . را تغییر دهید و نتایج را یادداشت کنید. در مجموع باید گفت که چه کل مراحل قبل و چه این مرحله!

اگر می‌خواهید بیشترین نتیجه را از هزینه‌های انجام شده بگیرید، این مرحله را جدی بگیرید.

هر چقدر زمان می‌گذرد، کاربران نسبت به تبلیغات حساس‌تر می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت از شیوه‌های تبلیغات سنتی خسته شده‌اند اما نمی‌توان به آن‌ها خرده گرفت. شیوه‌های سنتی شاید زمانی تأثیرگذار بودند، اما این روزها آنقدر تکراری و فراوان شده‌اند که نه‌تنها تأثیر گذشته خود را ندارند بلکه گاهی آزاردهنده می‌شوند. شیوه‌های مدرن بازاریابی در تبلیغات سعی می‌کنند که از تأثیر منفی تبلیغات بکاهند و سود بیشتری به مخاطب برسانند.

بازاریابی محتوایی بهترین مثال در این زمینه است؛ نوعی بازاریابی که هم به سلیقه و علایق مخاطب اهمیت می‌دهد و هم به ارائه اطلاعات به مخاطب. تبلیغات همسان هم در همین جهت حرکت می کند و تلاش می‌کند یک محصول یا خدمات را به کاربر معرفی کند اما در عین حال به تجربه کاربری و حس و حال مخاطب لطمه وارد نکند. بنابراین شناخت دقیق این نوع تبلیغات و استفاده خلاقانه و عاقلانه از آن می‌تواند تصویری مثبت از برند شما در ذهن مخاطب ایجاد کند. در نهایت، پیشنهاد می‌کنیم که در کنار استفاده از شیوه‌های رایج تبلیغات نیتیو، حتماً به این فکر کنید که در چه جاهای دیگری می‌توانید از آن استفاده کنید، زیرا تبلیغات همسان انعطاف زیادی در شکل بکارگیری به همراه دارند.

قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ | مزایا و معایب

قیمت گذاری

قیمت‌‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. در شیوه دوم، تولیدکنندگان نظر به شرایط رقابتی و توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند؛ اما در شیوه اول، یعنی قیمت‌گذاری دستوری که از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود، با نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و بررسی فیلترهای دولتی، تعیین قیمت صورت می‌گیرد.

قیمت‌گذاری دستوری و انواع آن

قیمت‌گذاری دستوری به دو صورت قیمت‌گذاری بیشینه و کمینه صورت می‌گیرد. از این دو شیوه برای تعیین قیمت بالاتر و پایین‌تر از سطح تعادل بازار استفاده می‌شود:

 • قیمت‌گذاری دستوری بیشینه می‌تواند قیمت اقلام غذایی را مقرون به صرفه سازد و در عین حال، منجر به کاهش سطح عرضه و کسری ‌شود.
 • قیمت‌گذاری دستوری کمینه می‌تواند قیمت دریافتی تولیدکنندگان را افزایش دهد. از این سیاست در صنعت کشاورزی جهت افزایش درآمد کشاورزان می‌توان استفاده کرد. بااین‌حال، قیمت‌گذاری دستوری کمینه منجر به عرضه بیش از حد شده و دولت مجبور به خرید مازاد تولید می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری بیشینه

در قیمت‌گذاری دستوری بیشینه، شرکت مجاز به تعیین قیمت بیش از یک سطح مشخص نخواهند بود. هدف از این کار، کاهش قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار است.

مزایای قیمت‌گذاری دستوری بیشینه

از مزایای قیمت‌گذاری دستوری بیشینه می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

 1. قیمت‌های پایین‌تر برای مصرف‌کنندگان (مانند تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت برای خودروسازان ایران‌خودرو و سایپا).
 2. اگر عرضه‌کننده قدرت انحصاری داشته باشد، بیشترین نفع را از مصرف‌کنندگانش خواهد برد.
 3. از این شکل از قیمت‌گذاری بیشتر برای کالاهای مهم به لحاظ اجتماعی همچون فروش و اجاره مسکن، اقلام غذایی و… استفاده می‌شود.

قیمت گذاری

معایب قیمت‌گذاری دستوری بیشینه

از معایب قیمت‌گذاری دستوری بیشینه می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

 1. کاهش سطح عرضه؛ زمانی‌که شرکت‌ها با کاهش قیمت مواجه شوند، تمایل کمتری به عرضه کالا پیدا خواهند کرد و تعداد کالاهای موجود در بازار کاهش پیدا می‌کند.
 2. کسری؛ زمانی‌که سطح تقاضا بیشتر از سطح عرضه شود، فهرست انتظار ایجاد می‌شود. در بخش مسکن، این مسئله موجب می‌شود تا مشکلات موجود در زمینه مسکن شدت پیدا کند.

قیمت گذاری

 1. قیمت‌گذاری دستوری بیشینه موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود و مردم تلاش می‌کنند تا بر کسری کالاها غلبه کنند و بیشتر از سطح قیمت بازار در ازای دریافت کالاهای موردنیازشان هزینه پرداخت کنند. همچون عدم توازن موجود بین سطح قیمت خودرو تعیین‌شده از سوی خودروسازان و شورای رقابت و سطح قیمت بازار آزاد که تفاوتی بسیار هنگفت با هم دارند.

قیمت‌گذاری دستوری کمینه

از قیمت‌گذاری دستوری کمینه در راستای افزایش درآمد تولیدکنندگان استفاده می‌شود. برای مثال، از این سیاست جهت افزایش درآمد اقلام غذایی تولیدی کشاورزان استفاده می‌شود.

قیمت گذاری

معایب قیمت‌گذاری دستوری کمینه

از معایب قیمت‌گذاری دستوری کمینه می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

 1. افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان؛ با اعمال این سیاست، مردم باید هزینه بیشتری باید برای خرید اقلام غذایی موردنیازشان پرداخت کنند.
 2. تعرفه‌های بالاتر ضروری وارداتی؛ برای پایین نگه‌داشتن سطح قیمت‌ها، می‌توان تعرفه‌هایی برای بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها اعمال کرد.
 3. قیمت‌گذاری دستوری کمینه موجب عرضه بیش از حد می‌شود.
 4. عرضه بیش از حد اقلام غذایی و تولیدی که کسی خواهانش نخواهد بود.

قیمت گذاری

نتیجه‌گیری

در کل، قیمت‌گذاری دستوری فعالیت عادی بازار را برهم می‌زند و منجر به عرضه بیش از حد و کسری می‌شود. بکارگیری این نوع سیاست‌ها بیش از اینکه بتوانند مسائل و مشکلات موجود را حل کنند، بر شدت و قدرت آن‌ها میفزایند. بااین‌وجود، احتمالاً شرایطی وجود خواهد داشت که در آن قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مفید واقع شود؛ برای مثال، در شرایط قیمت‌های به‌شدت متغیر کالاهای بازار.

از راهکارهای جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

 • یک راهکار بهتر بجای استفاده از قیمت‌گذاری دستوری بیشینه می‌تواند، افزایش سطح عرضه باشد.
 • یک راهکار بهتر بجای استفاده از قیمت‌گذاری دستوری کمینه می‌تواند ارائه سوبسید به کسانی‌ باشد که برای جامعه، منافع زیست‌محیطی به همراه دارند.

در این مقاله ما شما را با قیمت‌گذاری دستوری، انواع آن به صورت بیشینه و کمینه و مزایا و معایب‌شان آشنا کردیم. اگر به عنوان یکی از علاقمندان به حیطه سرمایه‌گذاری و مالی، سوالی دارید میتوانید به سایت عصر اقتصاد مراجعه کنید همچنین می‌توانید در بخش نظرات، پرسش‌های‌تان را مطرح نمایید.

 • معاون وزیر صمت: اجرای کالابرگ منتفی نشده است
 • ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﺭی خودرو ویژه مادران از فردا /شرایط ثبت نام و قیمت را ببینید
 • پیش‌بینی قیمت دلار ۸ آبان ۱۴۰۱/ دلار یک قدم عقب گذاشت
 • سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
 • پیش‌بینی بورس فردا /گمانه‌زنی درباره دستکاری شاخص؟
 • بررسی اولویت‌های کشور توسط سران قوا
 • نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱
 • رئیس سازمان توسعه تجارت: ممنوعیت وارداتی ایران برای اوراسیا لغو می‌شود
 • ارزش صادرات خرما به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد
 • رکود در بازار برنج ایرانی/ طارم ۹۰ هزار تومانی خریدار ندارد
 • ارسال پیامک برای مالکان ۵۱۵ هزار خانه خالی
 • گوگل مپ هم فیلتر شد

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت OCO | Stop Limit در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

عملکرد

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

معاملات اسپات چیست؟

اسپات

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یا Futures Trading قرار می‌گیرد که در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ارزهای دیجیتال با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

آموزش پرایس اکشن با بهترین نقاط ورودی و خروجی، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

آموزش فارکس با جدیدترین تکنیک‌ها از صفر تا 100

بازار اسپات چیست؟

spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی physical markets یا بازار نقدی cash markets گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار یا از حساب معاملاتی منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

آموزش متاورس به صورت کامل و جذاب با معرفی و آموزش بازی

محدودیت‌های معامله در بازار اسپات

همان‌طور که گفتیم بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند به سود دست یابند. اما به هر حال محدودیت‌های این بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که در واقع تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی نیز به شمار می‌رود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است. بازارهای آتی در واقع بازارهایی دو طرفه‌ هستند. این بدین معناست که افراد علاوه‌ بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت امکان ریزش قیمت نیز می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود قابل توجهی به دست آورند.

از سمت دیگر احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازارهای ارز دیجیتال محدود است. با اینکه در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه اولیه خود هستید، اما در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید. بنابراین میزان سود بیشتری را در معامله کسب خواهید کرد و بعد از انجام معامله بایستی سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. هرچند افراد در هر دو این موارد باید توجه کنند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضررشان نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با تمام این معایب و محدودیت‌ها بازار معامله اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازارهای ارز دیجیتال است. جالب است بدانید معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را دارند. اما تجربه استفاده از این معاملات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای است.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی استراتژی‌های جذاب

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه چیست؟

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش­ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با دادن سیگنال‌های جذاب جهت سود دلاری

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot trade) که با عناوینی همچون معامله نقدی یا معامله نقطه‌ای هم شناخته می‌شوند، از جمله معاملاتی هستند که علی‌رغم شباهت، تفاوت‌های متعددی با معاملات آتی دارند. از مفهوم معامله اسپات (Spot) در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل بازار فارکس هم استفاده می‌شود.

به طور کلی، در یک معامله اسپات، کالا یا ارز دیجیتال مورد توافق، پس از تاریخ تعیین‌شده، از نقطه‌ای به نقطه مقابل به صورت آنی منتقل می‌شود؛ این در حالی است که در یک معامله فیوچرز، پس از انقضای تاریخ مورد توافق، ارز دیجیتال مورد توافق در همان لحظه منتقل نمی‌شود و باید مورد مبادله خریدار و فروشنده واقع شود. در این بخش از مقاله به تفاوت‌های اساسی بین معامله اسپات و معامله فیوچرز خواهیم پرداخت.

آموزش برنامه نویسی پایتون، بدون هیچ پیش نیازی پایتون کار حرفه‌ای شوید

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید. معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

آموزش اینستاگرام به صورت ویدئویی و جذاب

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می­کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

آموزش لایو ترید، در کلاس علاوه بر یادگیری لایو ترید کنید و پول کلاس در بیارید

مزایای بازارهای نقدی

 1. قیمت­‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
 2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
 3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.

معایب بازارهای نقدی

 1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
 2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت­های بهتر استفاده کنید.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به ‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.

در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.

مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟ را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌ محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر اوردر بوک از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ​

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می­دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش­هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده­اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می­شود، سفارش­هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده­اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های خرید در آن اردر بوک خواهند بود. به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.